Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Sl. novine TPK" broj 7/97 i 3/99. i "Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/99.), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona Skupština Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana ________ 2000.godine, d o n o s i

 

ZAKON O VATROGASTVU

(radni materijal)

I - OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovaj zakon uređuje zadatke, organizaciju i status vatrogastva u Kantonu.

 

Član 2.

(1) Vatrogastvo je obavezna javna služba čije trajno i neometano obavljanje garantuje Kanton.

(2) Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od posebnog interesa za Kanton.

Član 3.

Vatrogasna djelatnost je gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija kao i obavljanje drugih poslova vezanih za zaštiu od požara. 

II - ORGANIZACIJA, NOSIOCI I ZADACI 

Član 4.

(1) Na području TK Vatrogasna služba organizuje se u dva nivoa, osnovnom i dopunskom.

(2) Osnovni nivo organizuje Kanton za cijelo područje Kantona kao kantonalnu vatrogasnu službu.

(3) Dopunski nivo organizuju opštine i preduzeća u skladu sa svojim potrebama, kao i preduzeća koja su obavezna da formiraju vlastitu vatrogasnu jedinicu. 

Član 5.

(1) Mjerilo za organizovanje i opremanje kantonalne vatrogasne službe jeste obezbjeđenje kvalitetne klasične vatrogasne intervencije na cijelom području Kantona u najkasnijem roku od 20 minuta od dojave požara.

(2) Preduzeća i pravna lica u kojima zbog neblagovremene vatrogasne intervencije kantonalne vatrogasne službe, ili zbog njene nemogućnosti da udovolji specijalnim uslovima za intervenciju, može doći do evidentne opasnosti po ljude i imovnu u bližoj i široj okolini, ili dovesti do ekološke katastrofe, ili ugroziti funkcionisanje djelatnosti od posebnog interesa za Kanton ili opštinu, moraju organizovati vlastitu vatrogasnu jedinicu sposobnu za intervenciju.

(3) Osnova za organizaciju dopunske vatrogasne službe u opštini ili preduzeću na koje se ne odnosi stav 2. ovog člana, jeste njihova vlastita procjena o potrebi brže vatrogasne intervencije od intervencije koju može obezbjediti kantonalna vatrogasna služba. 

 

III - KANTONALNA VATROGASNA SLUŽBA

Član 6.

Za potrebe funkcionisanja kantonalne vatrogasne službe, a u skladu sa prvim stavom prethodnog člana, Kanton osniva Profesionalnu vatrogasnu brigadu Kantona kao upravnu ustanovu.

Član 7.

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona je nosilac svih operativnih poslova vatrogastva na području Kantona.

 

Član 8.

(1) Profesionalnom vatrogasnom brigadom rukovodi komandant profesionalne vatrogasne brigade, sa pravima, dužnostima i odgovornostima direktora upravne ustanove u smislu odredaba Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) Za komandanta profesionalne vatrogasne brigade može se imenovati lice koje je inženjer zaštite od požara ili ima najmanje višu školsku spremu tehničkog smjera i položen ispit za rukovodioca gašenja i najmanje 5 godina staža na rukovodećim poslovim u profesionalnom vatrogastvu.

(3) Komandant profesionalne vatrogasne brigade može imati zamjenika koji ispunjava uslove iz prethodnog stava.

(4) Komandanta i zamjenika profesionalne vatrogasne brigade imenuje Predsjednik Kantona na prijedlog Vlade Kantona.  

 

Član 9.

(1) Ustrojstvo i način rada profesionalne vatrogasne brigade usvaja Vlada Kantona na prijedlog komandanta Profesionalne vatrogasne brigade.

(2) U sastavu brigade mogu djelovati isključivo profesionalne jedinice.

(3) Izuzetno, kao sastavni dio brigade mogu se tretirati i dobrovoljne vatrogasne jedinice čije jezgro čine profesionalni vatrogasci iz sastava brigade. U tom slučaju, uslove za rad i funkcionisanje navedenih dobrovoljnih jedinica obezbjeđuje brigada.

 

Član 10.

(1) Poslove gašenja požara u okviru Profesionalne vatrogasne brigade mogu obavljati samo osobe zaposlene kao profesionalni vatrogasci.

(2) Profesionalnim vatrogascima koji rade na operativnim poslovima, staž osiguranja računa se u uvećanom trajanju od 15 mjeseci za 12 mjeseci efektivno provedenih na tim poslovima.

Član 11.

(1) Profesionalni vatrogasci obavezno nose iskaznicu pri vatrogasnim intervencijama.

(2) Sadržaj i izgled obrasca iskaznice iz stava 1. ovog člana propisuje komandant kantonalne brigade.

Član 12.

(1) Kandidat za profesionalnog vatrogasca mora pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati i posebne uslove:

(2) Pored uslova iz stava 1. ovog člana, zavisno od potreba brigade, komandant brigade može odrediti i starosnu granicu za lica koja se primaju u radni odnos.

(3) Nakon sklapanja radnog odnosa kandidat za profesionalnog vatrogasca mora najkasnije za godinu dana položiti stručni ispit za profesionalnog vatrogasca.

(4) Kandidatu za profesionalnog vatrogasca koji ne položi stručni ispit u roku od godinu dana prestaje radni odnos.

 

Član 13.

(1) Profesionalni vatrogasac mora svake godine pristupiti ispitu provjere znanja i obaviti ljekarski pregled.

(2) Ako bi pri ljekarskom pregledu iz predhodnog stava bilo utvrđeno da profesionalni vatrogasac nije sposoban za obavljanje svoga posla, raspoređuje se na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima.

(3) Ako profesionalni vatrogasac ne zadovolji na godišnjem ispitu provjere znanja, dužan je pristupiti ponovnoj provjeri znanja u roku od mjesec dana, a ako i tada ne zadovolji, prestaje mu radni odnos.

(4) U vatrogasnoj brigadi komisiju za provjeru znanja imenuje komadant brigade, a u ostalim profesionalnim jedinicama, starješina te jedinice.

(5) Obavezni član komisije iz prethodnog stava je inspektor za zaštitu od požara.

 

Član 14.

(1) Za komandira profesionalne vatrogasne jedinice može se imenovati lice koje ima najmanje školsku spremu VI stepena složenosti tehničkog smjera i položen ispit za rukovodioca gašenja.

(2) Komandir profesionalne vatrogasne jedinice može imati zamjenika koji ispunjava uslove iz prethodnog stava.

(3) Stručni ispit za rukovodioca gašenja dužni su položiti starješine profesionalnih vatrogasnih jedinica, njihovi zamjenici i radnici profesionalnih vatrogasnih jedinica koji rukovode jedinicom u gašenju požara.

(4) Bliže odredbe, program i način polaganja stručnog ispita iz stava 3. ovog člana i stava 3. člana 12. propisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

 

Član 15.

(1) Stručni ispiti iz člana 12. i 14. ovog Zakona polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona.

(2) Obavezni član komisije iz prethodnog stava je inspektor za zaštitu od požara.

(3) Troškove polaganja stručnog ispita snosi vatrogasna jedinica u kojoj kandidat radi ili sam kandidat ukoliko ne radi u vatrogasnoj jedinici.

(4) Visinu troškova za polaganje stručnog ispita i visinu naknade članovima komisije određuje Vlada Kantona.

 

Član 16.

(1) U profesionalnim vatrogasnim jedinicama rad se odvija u smjenama, s tim što rad u jednoj smjeni ne može trajati duže od 12 sati.

(2) Rad jedne smjene može se produžiti samo ako je to neophodno za gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Iz istog razloga starješina jedinice može narediti da se na posao pozove potreban broj vatrogasaca koji nisu u smjeni ili su odsutni iz nekog drugog razloga izuzev bolovanja. 

 

Član 17.

(1) Za vrijeme vršenje dužnosti profesionalni vatrogasci su obavezni da nose uniformu a pri gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i propisanu zaštitnu opremu.

(2) Nošenje uniforme u situacijama koje nisu navedene u prethodnom stavu, nije dopušteno.

(3) Pravilnik o uniformama i funkcionalnim oznakama u profesionalnim vatrogasnim jedinicama donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova TK na prijedlog komandanta Kantonalne vatrogasne brigade.

 

Član 18.

(1) Profesionalni vatrogasac za vrijeme obavljanja dužnosti ne smije biti pod uticajem alkohola, opojnih droga ili omamljujućih lijekova.

(2) Tehnička oprema i sredstva za gašenja požara moraju biti ispravna i u pripravnosti, te održavana prema uputstvu proizvođača o čemu se vodi posebna evidencija.

 

Član 19.

(1) Profesionalna vatrogasna brigada donosi Plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca koji mora biti usmjeren na osposobljavanje vatrogasaca i njhovu spremnost za brzo i efikasno djelovanje u izvršavanju zadataka.

(2) MUP TK, inspekcija za zaštitu od požara, daje saglasnost na Plan i program iz prethodnog stava i vrši nadzor nad njegovim izvršenjem.

(3) Odredbe prethodnih stavova odnose se i na dobrovoljne vatrogasne jedinice u sastavu brigade kao i dobrovoljne vatrogasne jedinice koje su obuhvaćene planovima zaštite od požara opštine i preduzeća.

 

Član 20.

(1) Profesionalna vatrogasna brigada dužna je da vodi evidenciju o požarima i elementarnim nepogodama i o svome učestvovanju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

(2) Profesionalna vatrogasna brigada dužna je da Vladi Kantona, na njen zahtjev, dostavlja stalne i povremene izvještaje u vezi sa poslovima koje obavlja.

 

IV - DOPUNSKA VATROGASNA SLUŽBA

 

Član 21.

(1) Dopunsku vatrogasnu službu čine vatrogasne jedinice koje djeluju u skladu sa stavovima 2. i 3. člana 5. ovog Zakona.

(2) Jedinice iz stava 2. navedenog člana mogu biti isključivo profesionalne, a jedinice iz stava 3. istog člana mogu biti profesionalne i dobrovoljne

(3) Uslove za rad i funkcionalnost navedenih jedinica obezbjeđuju odnosne opštine i preduzeća .

(4) Opštine i preduzeća koja imaju potrebu za organizovanjem dopunske vatrogasne službe, mogu sklopiti ugovor sa profesionalnom vatrogasnom brigadom o formiranju odgovarajuće vatrogasne formacije iz sastava brigade na lokalitetu opštine, odnosno preduzeća.

 

Član 22.

Za profesionalne vatrogasne jedinice iz prethodnog člana važe odredbe članova od 11. do 20. ovog Zakona.

 

Član 23.

(1) Obavezu formiranja preduzetne vatrogasne jedinice imaju vlasnici imovine koja je rješenjem MUP-a kategorizovana u prvu grupu u skladu sa odredbama kantonalnog Zakona o zaštiti od požara.

(2) Neovisno o kategorizaciji, odluku o obavezi formiranja preduzetne vatrogasne jedinice u skladu sa stavom 2. člana 5. ovog Zakona, može donijeti Vlada Kantona na prijedlog opštine, ili na prijedlog profesionalne vatrogasne brigade ili na prijedlog inspekcije za zaštitu od požara.

(3) Između ostalog, Odlukom iz stava 2. se utvrđuje i broj vatrogasaca i minimum opreme.

(4) Izuzetno, vlasnici imovine koji su obavezni da formiraju preduzetnu vatrogasnu jedinicu, umjesto formiranja vlastite jedinice mogu sklopiti ugovor sa profesionalnom vatrogasnom brigadom o formiranju odgovarajuće vatrogasne formacije u sastavu brigade na lokalitetu predmetne imovine. 

 

2. DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Član 24.

(1) Dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasni savezi osnivaju se, djeluju i prestaju sa djelovanjem u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje udruživanje građana u udruženja građana.

(2) Vatrogasnu djelatnost u smislu gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i eksplozijom ili drugim opasnim situacijama, mogu registrovati i obavljati pod imenom dobrovoljnog vatrogasnog društva - udruga dobrovoljnih vatrogasaca, samo ona udruženja građana koja u skladu sa svojim statutom, u svom sastavu imaju dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu opremljenu i osposobljenu za vatrogasnu intervenciju.

(3) Rok za formiranje vatrogasne jedinice utvrđuje društvo svojim aktima, ali ne može biti duži od 12 mjeseci od dana formiranja društva.

(4) U pravnom licu, kada je to predviđeno njegovim statutom ili drugim opštim aktom, može se osnovati dobrovoljna vatrogasna jedinicu. 

 

Član 25.

(1) Vatrogasac koji dobrovoljno obavlja operativne zadatke u vatrogastvu (u daljnem tekstu dobrovoljni vatrogasac) je osoba koja:

(2) Vatrogasni savez Kantona detaljnije određuje dužnosti, prava i obaveze dobrovoljnih vatrogasaca.

 

Član 26.

(1) Dobrovoljna vatrogasna jedinica mora imati najmanje 9 vatrogasaca i potrebnu ličnu i skupnu vatrogasnu opremu.

(2) Evidenciju o dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama i dobrovoljnim vatrogascima vodi vatrogasni savez opštine, Kantona kao i vatrogasne organizacije za svoje potrebe.

 

Član 27.

(1) U dobrovoljnim vatrogasnim društvima mogu se zapošljavati profesionalni vatrogasci.

(2) Za navedene profesionalne vatrogasce važe odredbe članova 11. do 19. ovog Zakona.

 

Član 28.

(1) Dobrovoljnom vatrogasnom jedinicom rukovodi komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice koji je dužan položiti ispit za rukovodioca gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu, kao i vatrogasci koji rukovode jedinicom u gašenju požara.

(2) Komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice organizuje i vodi stručni rad jedinice.

Komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice naročito brine za njenu intervencijsku spremnost te je vodi za vrijeme intervencije, organizuje i nadgleda stručno osposobljavanje, uvježbanost i kondicionu spremnost dobrovoljnih vatrogasaca, brine za bezprijekornost vatrogasne opreme. 

 

Član 29.

Način izbora, zadaci i nadležnost komandira dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i njihovih zamjenika određuju se prema pravilima Vatrogasnog saveza Kantona.

 

Član 30.

(1) Dobrovoljnom vatrogascu za vrijeme intervencije pripada nadoknada za platu.

(2) Nadoknadu plate isplaćuje poslodavac na teret opštine

(3) Dobrovoljnog vatrogasca, zbog učešća na intervenciji, poslodavac ne smije otpustiti sa posla, rasporediti na drugo radno mjesto ili ga bilo kako oštetiti.

 

Član 31.

(1) Vatrogasno društvo mora osigurati operativne članove dobrovoljne vatrogasne jedinice za slučaj smrti, trajnog gubitka opšte radne sposobnosti, privremene nesposobnosti za rad, nastalim u nesreći za vrijeme gašenja i spašavanja.

(2) Dobrovoljni vatrogasac koji se za vrijeme intervencije, ili se zbog obavljanja zadataka za vrijeme intervencije razboli, osiguran je prema propisima o zdravstvenom i invalidsko penzionom osiguranju za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

(3) Ako je dobrovoljni vatrogasac za vrijeme intervencije izgubio život, članovi njegove porodice imaju pravo na:

(4) Ako se dobrovoljni vatrogasac za vrijeme intervencije povrijedi bez svoje greške tako da je njegov organizam oštećen najmanje 20%, ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

(5) Troškove iz stava 3. i 4. ovog člana snosi Kanton.

(6) Vlada Kantona određuje visinu jednokratne novčane pomoći koja ne smije biti manja od 6 prosječnih plata u Kantonu u zadnjih 6 mjeseci. 

 

V - VATROGASNI SAVEZI

 

Član 32.

(1) Vatrogasni savezi upisuju se u registar udruženja građanja kod nadčležnog tijela državne uprave.

(2) Vatrogasni savezi su neprofitabilna pravna lica.

(3) Vlada Kantona i lokalna zajednica finansijski pomažu vatrogasni savez na svom području.

 

Član 33.

(1) Vatrogasni savez Kantona određuje pravila vatrogasne službe sa kojima se uređuju:

  

VI - VATROGASNE INTERVENCIJE

  

1. DUŽNOSTI GRAĐANA I VATROGASNIH JEDINICA

 

Član 34.

(1) Svaki građanin koji primjeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge.

(2) Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar, dužan je da o požaru obavijesti najbližu vatrogasnu jedinicu, odnosno stanicu policije ili centar za obavještavanje.

(3) Preduzeće, državni organ ili drugo pravno lice kad se sazna za požar dužni su da o tome što prije obavjeste najbližu vatrogasnu jedinicu ili centar za obavještavanje i policiju.

 

Član 35.

Vatrogasna jedinica, čim sazna da je požar izbio dužna je da što prije pristupi njezinom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, bez obzira o čijim se materijalnim dobrima radi.

  

2. MEĐUSOBNA POMOĆ VATROGASACA

Član 36.

(1) Ako vatrogasna jedinica nemože da ugasi požar, starješina jedinice zatražit će pomoć od drugih vatrogasnih jedinica ili najbliže jedinice VF BiH.

Vatrogasne jedinice od kojih je zatražena pomoć dužne su pružiti pomoć u skladu sa svojim mogućnostima.

(2) Ako se gašenje požara ili spašavanje ljudi i materijalnih dobara ne može postići na način predviđen u stavu 1. ovog člana Predsjednik Vlade Kantona ili lice koje on ovlasti može zatražiti od susjednih kantona da učestvuju sa svojim vatrogasnim jedinicama u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

(3) U gašenju požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara koji su od strane načelnika opštine ili guvernera Kantona proglašeni elementarnom nepogodom, rikovođenje i koordinaciju rada vrši komandant vatrogasne brigade u saradnji sa komandantom opštinskog odnosno kantonalnog štaba CZ.

(4) Učešće jedinica iz sastava profesionalne vatrogasne brigade u gašenju požara van područja Kantona odobrava predsjednik Vlade Kantona ili lice koje on ovlasti.

  

3. RUKOVOĐENJE GAŠENJEM POŽARA

Član 37.

(1) Gašenjem požara rukovodi starješina ili drugi rukovodilac vatrogasne jedinice koja je prva počela gasiti požar.

(2) Ukoliko na mjestu intervencije prva izađe dobrovoljna vatrogasna jedinica, rukovodilac gašenja dobrovoljne vatrogasne jedinice rukovodi intervencijom do dolaska profesionalne vatrogasne jedinice kada rukovođenje intrevencijom preuzima rukovodioc gašenja profesionalne vatrogasne jedinice.

 

Član 38.

Radi efikasnijeg i nesmetanog gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, rukovodilac gašenja može:

 

Član 39.

(1) U slučaju izbijanja požara većih razmjera, ili kada prijeti opasnost od naglog širenja požara ili postoji opasnost da požar ugrozi živote ljudi i materijalna dobra u većem obimu, a raspoložive vatrogasne jedinice ne mogu suzbiti požar, Predsjednik Vlade Kantona, odnosno lice koje on ovlasti, može narediti svim sposobnim građanima starijim od 16 godina sa područja opštine na kojoj je izbio požar, kao i susjednih opština da učestvuju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od požara i da za potrebe gašenja stave na raspolaganje alat, prevozna, tehnička i druga sredstva potrebna za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara..

(2) Predsjednik Vlade Kantona može, pod uslovima iz stava 1. ovog člana, narediti preduzećima i drugim pravnim licima, državnim organima i drugim samostalnim radnjama da stave na raspolaganje potreban broj ljudi, alat, prevozna i druga tehnička sredstva za potrebe gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Vlasnici alata, prevoznih i drugih tehničkih sredstava imaju pravo na naknadu troškova na teret Kantona.

Član 40.

Profesionalna vatrogasna brigada dužna je da u gašenju požara pruži pomoć vojnim vatrogasnim jedinicama na traženje i uz prisustvo vojnog starješine. 

4. DUŽNOSTI VLASNIKA, ODNOSNO KORISNIKA IMOVINE

Član 41.

(1)Vlasnici odnosno korisnici zemljišta, zgrada i drugih objekata moraju prilikom požara ili drugih intervencija vatrogascima i drugim koji sudjeluju u intervenciji dozvoliti:

(2) Vlasnici odnosno korisnici moraju dozvoliti izvođenje radnji iz prethodnog stava koje odredi rukovodioc gašenja i imaju pravo na izmirenje nastale štete.

(3) Izmirenje štete, prouzrokovane vlasnicima, odnosno korisnicima za vrijeme intervencije, vrši opština na čijem je području nastao požar ili nesreća. 

 

5. TROŠKOVI INTERVENCIJE 

Član 42.

(1) Troškove intervencije dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u dobrovoljnim vatrogasnim društvima snosi opština na čijem području je vršena intervencija .

(2) Bez obzira na prethodni stav troškove intervencije pokriva:

(3) Troškove intervencije u skladu sa predhodnim stavom redovnim putem ili sudom naplaćuje nadležni organ opštine. 

 

VI - FINANSIRANJE VATROGASTVA 

Član 43.

Profesionalna vatrogasna brigada finansira se iz:

 

Član 44.

(1) Zajednice osiguranje imovine i lica uplaćuju u budžet Kantona iznos od najmanje 6% premije osiguranja od požara i 1% od naplaćene funkcionalne premije osiguranja za osiguranje od odgovornosti u saobraćaju na području Kantona.

Preduzeća koje gospodari šumama i šumskim zemljištem na području Kantona dužno je izdvojiti 5% od ukupnih sredstava prikupljenih za naknadu korištenja šuma i šumskog zemljišta i uplatiti u budžet Kantona.

(2) Sredstva iz prethodnih stavova koriste se za nabavku tehničke opreme i sredstava za gašenja požara, za izgradnju objekata za smještaj vozila i opreme, za obrazovanje vatrogasnih kadrova i propagadnu djelatnost, i za naučno istraživačku djelatnost iz oblasti zaštite od požara. 

Član 45.

Sredstva za rad preduzetnih vatrogasnih jedinica obezbjeđuje osnivač. 

Član 46.

Sredstva za rad dobrovoljne vatrogasne jedinice obezbjeđuje osnivač, kao i opština i preduzeća kada je rad dobrovoljne vatrogasne jedinice predviđen planom zaštite od požara opštine, odnosno preduzeća.

Član 47.

Sredstva za rad vatrogasnog saveza Kantona obezbjeđuju se od članarine, doprinosa fizičkih i pravnih lica, iz budžeta Kantona i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 48.

Sredstva koja profesionalna vatrogasna brigada, dobrovoljno društvo i vatrogasni savez ostvari vlastitom djelatnošću, prihodi su istih imogu se koristiti samo za materijalne troškove, investicionu izgradnju, nabavku opreme i sredstava za vatrogasnu intervenciju. 

 

VII - NADZOR 

Član 49.

Nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona vrši MUP TK, inspekcija za zaštitu od požara, kantonalni inspektor za zaštitu od požara. 

 

VIII - KAZNENE ODREDBE 

Član 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:

 1. ako povjeri obavljanje poslova radniku koji nema propisanu stručnu spremu (član 8. stav 2., član 10. stav 1., član 12. );
 2. ako ne sačini Plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasdaca (član 19. stav 1.);
 3. ako ne vodi propisanu evidenciju (član 20. stav 1.);
 4. ako ne formira profesionalnu vatrogasnu jedinicu (član 23.)
 5. ako ne izvjesti o požaru (član 34. stav 3.)
 6. ako ne stavi na raspolaganje opremu i sredstva (član 39. stav 2.)
 7. ako ne postupi u skladu sa članom 41. stav 1.
 8. ako ne obezbjedi sredstva za rad vatrogasnih jedinica (članovi 46. i 47.)

Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se novčanom kaznom u vrijednosti od 150 do 600 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.  

Član 51.

Novčanom kaznom u iznosu od 150 do 600 KM kaznit će se za prekršaj pojedinac:

 1. ako ne produži rad ili se se ne odazove na poziv starješine (član 16. stav 2.)
 2. ako koristi uniformu izvan službe (član 17. stav 2.)
 3. ako ne pristupi gašenju ili ne izvjesti o požaru (član 34. stav 1. i 2.)
 4. ako ne postupi po naređenju rukovodioca gašenja požara (član 38. stav 1.)
 5. ako se ne odazove na poziv za gašenje ili ne stavi na raspolaganje opremu i sredstva (član 39. stav 1.)
 6. ako ne dozvoli prolaz i upotrebu vode (član 41. stav 1.)
 7. ako namjerno, bez razloga alarmira vatrogasnu jedinicu (član 42. stav 2.) 

 

IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 52.

Formiranje Kantonalne vatrogasne brigade izvršit će se u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 53.

(1)Danom formiranja Kantonalne vatrogasne brigade, brigada će preuzeti objekte, opremu, sredstva i ljudstvo postojećih teritorijalnih vatrogasnih jedinica, kao i one objekte, opremu i sredstva koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva, izuzev industrijskih, za koja se procjeni da su neophodna za funkcionisanje brigade u skladu sa stavom 1. Člana 5. ovog Zakona.

(2) Preuzimanje vatrogasnih jedinica mora se izvršiti na način koji će obezbjediti da da na područjima njihovog djelovanja prije preuzimanja zatečeni stepen zaštite, brzina i interventna sposobnost gašenja ničim ne bude umanjenja

(3) Vatrogasna brigada je dužna da obezbjedi uslove za rad vatrogasnih društava od kojih je preuzela objekte, opremu i sredstva.

 

Član 54.

Ministarstvo unutrašnjih poslova TK će u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona, na prijedlog komandanta brigade propisati:

 1. Mjerila za organizovanje, način djelovanja, potrebnu opremu i sredstva za rad profesionalnih vatrogasnih jedinica
 2. Program i način polaganja stručnog ispita za zvanje profesionalnog vatrogasca i rukovodioca gašenja požara
 3. Minimum tehničke opreme i sredstava za gašenje požara koje moraju posjedovati vatrogasne jedinice
 4. Uputstvo o međusobnim odnosima vatrogasnih jedinica i njihovih pripadnika na intervencijama
 5. Program i način sprovođenja teoretske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim jedinicama
 6. Tehničke zahtjeve za zaštitnu i drugu ličnu opremu koju pripadnik vatrogasnih jedinica koristi prilikom intervencije
 7. Izgled uniforme i oznaka zvanja pripadnika profesionalnih jedinica
 8. Pravila službe u vatrogasnim jedinicama

 

Član 55.

Rok za osposobljavanje Profesionalne vatrogasne brigade u skladu sa stavom 1. Člana 5. ovog Zakona je 3 godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 55.

Ovaj Zakon primjenjuje se i za vrijeme rata ili neposredne ratne opasnosti.

 

Član 56.

Zakon stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasilu TK.

Nazad